Spirits Agency

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Spirits Agency je vedlejší projekt společnosti first one and only s.r.o., který se zabývá pořádáním kulturních, komunitních akcí a degustací. Ochranu a důvěrnost všech osobních údajů, se kterými přijdeme do styku, považujeme za důležitou. Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou v nejužším možném rozsahu, a to se záměrem účelně zabezpečit naši činnost

Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt údajů se se zásadami zpracování jeho osobních údajů.

Tento dokument je účinný od 1. 10. 2023. Správce je oprávněn dokument v případě potřeby aktualizovat.

Správcem osobních údajů ve smyslu tohoto dokumentu je first one and only s.r.o., se sídlem Sladkovského 359, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 14189631.

Kontaktní údaje na Správce: Sladkovského 359, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, info@oneaonly.cz.

Aktivity správce: Správce je pořadatelem či spolupořadatelem akcí a festivalů. Zejména firemní akcie, teambuildingy, veřejné i neveřejné degustace, svatby a jiné společenské akce. Správce je dále pořadatelem festivalů Rumové Léto a Spirits Fest.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; Osobním údajem je například e-mail, mobilní telefon. Osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjekt je fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává Osobní údaje pro Správce.

Účel zpracování je důvod, proč Správce Osobní údaje zpracovává. Účel je vždy určitý, výslovně vyjádřený a oprávněný.

Rozsah zpracování je stanovení konkrétních Osobních údajů, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

Oprávněnými zájmy Správce jsou zejména prezentace a propagace Správce a jeho aktivit, zajištění chodu a fungování Správce a jeho Aktivit, včetně financování, s čímž souvisí nutnost uchování záznamů jako podkladů pro vyúčtování grantů, účetnictví apod.; dále plnění povinností stanovených platnými právními předpisy.

 

Účely zpracování Osobních údajů

Zasílání newsletterů

Pokud Subjekt udělí Správci souhlas se zasíláním newsletterů, budou jeho Osobní údaje zpracovávány na základě žádosti Subjektu, resp. na základě udělení souhlasu, nebo oprávněného zájmu Správce. Subjekt je zařazen do databáze pro přímý marketing. Souhlas Subjektu může být kdykoli odvolán.

Tento účel spočívá v zasílání newsletterů (emailů) zahrnujících informace o Aktivitách Správce, včetně připravovaných akcí a obchodních sdělení.

Za účelem zasílání newsletterů jsou Osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, a to po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu ze strany Subjektu nebo oprávněných námitek proti takovému zpracování.

K zasílání newsletterů Správce využívá internetovou službu ecomail.cz. Tato služba je ve vztahu ke Správci v postavení Zpracovatele osobních údajů. Svou činnosti vykonává dle vlastních Zásad zpracování osobních údajů.

Kontaktní osoba oprávněná jednat jménem přihlašujícího subjektu ohledně účinkování na festivalu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní spojení.

 

Zpracovatelé

Subjekt bere na vědomí, že Správce využívá ke splnění daného účelu Zpracovatele. Zpracovatelé mají v nezbytném rozsahu přístup k Osobním údajům Subjektů, a to za účelem plnění úkolů, kterými je pověřil Správce.

Jedná se o Zpracovatele z následujících kategorií: osoby zpracovávající účetnictví a právní služby, osoby zabývající se internetovým marketingem a online prezentací Správce.

 

Odvolání souhlasu, podání námitek

Kontaktní údaje Správce výše uvedené může Subjekt využít pro odvolání souhlasu se správou Osobních údajů či za účelem podání námitek. Námitky se podávají proti zpracování osobních údajů, proti provádění přímého marketingu a proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce.

Správce bude na každou žádost reagovat neprodleně, nejdéle do 14 dnů.

 

Poučení o právech Subjektu

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho Osobních údajů. Tím se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech atd.

Mezi další práva Subjektu patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávané elektronicky jsou uloženy na datových úložištích poskytovaných společností Google Inc.

Osobní údaje zpracovávané ve hmotné (papírové) podobě jsou uloženy na adrese společnosti first one and only s.r.o., IČ 14189631, na adrese Sladkovského 359, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

 

Osobní a další údaje návštěvníků Akcí

Návštěvníci a diváci Akcí pořádaných Správcem berou na vědomí, že při nich dochází k fotografování či natáčení. Vyjadřují souhlas s tím, že při tom může dojít k zachycení jejich podoby způsobem umožňujícím jejich identifikaci. Zároveň udělují souhlas s tím, že Správce může dokumentaci Akce využít pro potřeby propagace Správce a své činnosti (Licence). Licence je udělena jako bezplatná bez omezení časem, rozsahem a místem, a to pro všechny druhy užití, samostatně i ve spojení s autorskými díly či uměleckými výkony třetích osob. Správce je oprávněn Licenci poskytnout třetím osobám. V případě, že Návštěvníci a diváci Akcí nesouhlasí se zveřejněním materiálů, na nichž je zachycena jejich podoba, jsou oprávněni kontaktovat Správce prostřednictvím emailové adresy info@oneaonly.cz.

Prodej vstupenek

Správce v souvislosti s prodejem, odbavováním a dalším nakládáním se vstupenkami na Akce jím pořádané zpracovává osobní údaje. Osobní údaje při nákupu a prodeji vstupenek na Akce zpracovává výlučně poskytovatel těchto služeb společnost oneaonly.cz, který je vykonává v souladu se svými Zásadami zpracování osobních údajů.

Generování vstupenek a následné zasílání zpracovává poskytovatel těchto služeb is.brani.cz, který je vykonává v souladu se svými Zásadami zpracování osobních údajů.